อบรม BBS

อบรม BBS คืออะไร รู้หรือไม่ทำไมต้องอบรม BBS

อบรม Behavior Based Safety หรือ  BBS  หลักสูตรสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยและการจัดการกับพฤติกรรมความเสี่ยงหรือเรียกว่าหลักสูตรการปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจสร้างความตระหนักให้พนักงาน กิจการหรือสถานประกอบกิจการต่างๆ ควรดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรการปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัยหรืออบรม BBS ให้กับลูกจ้างทำให้ลูกตั้งเกิดความตระหนักและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนทำให้เกิดความปลอดภัยทำงาน

ทำไมต้องอบรม BBS 

  • การอบรม BBS หรือหลักสูตรการปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดความรู้และความเข้าใจในหลักการจัดทำโครงการ BBS 
  • การอบรมหลักสูตรการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยหรืออบรม BBS เพื่อสร้างพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยให้กับพนักงานผู้ที่เข้ารับการอบรม 
  • การอบรม BBS เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เข้าใจเกิดความรู้ในหลักการพื้นฐานสำหรับการกำจัดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยออกไป 
  • การอบรม BBS เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นเกิดความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัย 

ผู้ที่เข้ารับการอบรม BBS อาจเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติงานทั่วไป พนักงานในระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือบุคคลอื่นๆ ที่สนใจก็สามารถเข้ารับการอบรมได้ อบรม BBS  มีระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 6 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมจะถูกประเมินและวัดผลทำแบบทดสอบทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม สิ่งที่จะได้รับหลังจากการอบรมก็คือวุฒิบัตรเพื่อแสดงว่าผ่านการอบรมในหลักสูตรการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยมาแล้ว 

หลักสูตรการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 

อบรม BBS ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎี หัวข้อเกี่ยวกับความสำคัญของวัฒนธรรมความปลอดภัยและความหมายของพฤติกรรมเสี่ยง โครงสร้างความปลอดภัย การกำจัดพฤติกรรมเสี่ยง ยุทธวิธีในการแก้ไขพฤติกรรมในภาคทฤษฎีผู้เข้ารับการอบรมก็ยังจะได้เรียนรู้ในหลักการของ BBS กรณีศึกษาในส่วนของภาคปฏิบัติจะได้ทดลองจัดทำโครงการ“การสร้าง Behavior Based Safety :BBS”

สำหรับนายจ้างที่ต้องการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรม BBS หรือผู้ที่สนใจจะสมัครอบรม BBS ก็สามารถสมัครลงทะเบียนได้ที่ศูนย์อบรม เลือกศูนย์อบรมที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมาตรฐาน ISO 9001 มีหลักสูตรอบรมที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เลือกศูนย์อบรมที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำหลายแห่ง มีค่าใช้จ่ายไม่แพงมีโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ เพื่อความคุ้มค่า  

การที่พนักงานมีพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมในการทำงาน ก็จะนำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงาน ดังนั้น การอบรม BBSหรือหลักสูตรการปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน หากพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมความปลอดภัยที่ดีจะทำให้เกิดนิสัย ก็จะไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุด

About the author