ของเล่นเด็ก

ประเภทของของเล่นเด็ก

ของเล่น เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่มีความสำคัญกับพัฒนาการของเด็ก และเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน นอกจากนั้นยังมีส่วนช่วยพัฒนาความสำคัญระหว่างเด็กกับครอบครัวได้อีกด้วย ของเล่นเด็กแต่ละชนิดมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะของเด็กต่างกันไปตามรูปแบบของของเล่นประเภทนั้นๆ คุณพ่อคุณแม่จึงควรเลือกของเล่นเด็กให้หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็กและเป็นการพัฒนาทักษะของเด็กหลายๆด้านไปพร้อมกัน

          สิ่งสำคัญในการเลือกของเล่นเด็กคือความเหมาะสม ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากของเล่นเหล่านั้น ซึ่งของเล่นเด็กแต่ละประเภทก็จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมทักษะแตกต่างกันไป ดังนั้นในการเลือกซื้อของเล่นเด็กคุณพ่อคุณแม่ของเด็กจึงควรดูความเหมาะสมของวัยและทักษะที่ต้องการให้เด็กพัฒนาในการเล่น เพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากของเล่นที่ซื้อไปได้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดพัฒนาการด้านนั้นๆกับตัวเด็กเอง

          ของเล่นเด็กสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่

  1. ของเล่นที่ไม่จำกัดวิธีการเล่น ของเล่นประเภทนี้จะไม่มีการกำหนดรูปแบบการเล่นที่แน่นอนตายตัว เป็นของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตัวเด็ก ของเล่นชนิดนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเด็กจะสามารถเล่นได้นาน เพราะวิธีเล่นจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเจริญเติบโตของเด็กด้วย เช่นการเล่นบล็อกไม้ การต่อเลโก้ ที่เด็กสามารถสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆออกมาได้
  2. ของเล่นศิลปะ เป็นของเล่นที่ช่วยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และมีสมาธิกับสิ่งที่ทำ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการวาดภาพหรือการระบายสี แต่การปั้นดินน้ำมันหรือแป้งโดก็ช่วยเสริมสร้างทักษะนี้ด้วยเช่นกัน และกิจกรรมนี้ยังช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและพ่อแม่ในเวลาที่มีการให้คำแนะนำเด็กได้ดีด้วยเช่นกัน
  3. ของเล่นเสริมทักษะด้านร่างกาย ของเล่นชนิดนี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆที่เด็กสามารถเล่นได้ เล่นฟุตบอล ปิงปอง กระโดดเชือก และเพราะของเล่นนี้โดยส่วนใหญ่มักต้องเล่นกันหลายคนจึงเป็นการช่วยฝึกเด็กในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอีกวิธีหนึ่งด้วย
  4. ของเล่นตามวัตถุประสงค์ คือของเล่นที่มีไว้เพื่อพัฒนาทักษะของเด็กในด้านนั้นๆอย่างเฉพาะเจาะจง เช่นของเล่นที่ช่วยพัฒนาทักษะการฟังและออกเสียง หรือของเล่นที่มีไว้พัฒนาทักษะด้านภาษาอย่างบัตรคำศัพท์ เป็นต้น

About the author